Giới thiệu

Giới thiệu chung về Khoa Kinh tê-Quản trị kinh doanh

Giới thiệu chung về Khoa Kinh tê-Quản trị kinh doanh
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-BGD & ĐT – TCCB, ngày 17 tháng 01 năm 2000, khoa được thành lập trên cơ sở bộ môn “Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp” trực thuộc Ban giám hiệu Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
1