CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

- Tên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế

- Tên tiếng Anh:        ECONOMIC MANAGEMENT

- Mã số:                   9.310110

- Khoa chủ quản:       Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khối lượng kiến thức:   08 TC

Thời gian đào tạo:      3 năm (đối với NCS đã có bằng thạc sĩ)

4 năm (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ)

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Nhóm các học phần bắt buộc:   04 TC

- Nhóm học phần tự chọn:   04 TC

- Luận án tiến sĩ:  3 năm

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

TT

Mã số

Tên nhóm kiến thức và học phần

K.lượng (TC)

Cán bộ giảng dạy

I

 

Nhóm các học phần bắt buộc

04

 

1

9070101

Đánh giá giá trị tổng hợp mỏ khoáng sản

02

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng

2

9070102

Lý thuyết mô hình trong nghiên cứu kinh tế

02

PGS.TS Nhâm Văn Toán

II

 

Nhóm các học phần tự chọn

04

 

1

9070103

Sử dụng các công cụ tài chính trong điều hành kinh tế vĩ mô

02

TS Nguyễn Duy Lạc

2

9070104

Lý thuyết về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp

02

TS Phan Thị Thái

3

9070105

Tổ chức hạch toán kinh tế nội bộ và khoán chi phí trong các doanh nghiệp

02

TS Đặng Huy Thái

4

9070106

Chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực Mỏ-Địa chất-Dầu khí

02

PGS.TS Nguyễn Đức Thành

III

 

Các chuyên đề cấp tiến sĩ

06

 

1

 

Tiểu luận tổng quan

02

 

2

 

Chuyên đề 1

02

 

3

 

Chuyên đề 2

02

 

 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO (đối với hệ 3 năm)

TT

Mã số

Tên nhóm kiến thức và học phần

K.lượng (TC)

Học kỳ

Tổng

LT

BT

TH

TL

I

Nhóm các học phần bắt buộc

04

         

1

9070101

Đánh giá giá trị tổng hợp mỏ khoáng sản

02

1,5

0,5

   

1

2

9070102

Lý thuyết mô hình trong nghiên cứu kinh tế

02

1,5

0,5

   

1

II

Nhóm các học phần tự chọn

(NCS chọn 04 TC)

04

         

1

9070103

Sử dụng các công cụ tài chính trong điều hành kinh tế vĩ mô

02

1,5

0,5

   

1

2

9070104

Lý thuyết về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp

02

1,5

0,5

   

1

3

9070105

Tổ chức hạch toán kinh tế nội bộ và khoán chi phí trong các doanh nghiệp

02

1,5

0,5

   

1

4

9070106

Chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực Mỏ-Địa chất-Dầu khí

02

1,5

0,5

   

1

III

 

Các chuyên đề cấp tiến sĩ

6

         

 

 

Tiểu luận tổng quan

02

 

 

 

 

2

 

 

Chuyên đề 1

02

 

 

 

 

3

 

 

Chuyên đề 2

02

 

 

 

 

4

VI

 

Luận án tiến sĩ

76

 

 

 

 

 

 

 

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở

 

 

 

 

 

5

 

 

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

 

 

 

 

 

6

 

 

Tổng số tín chỉ đào tạo

90

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới

Danh sách các công trình nghiên cứu năm 2021

Các công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước năm 2021, Khoa KT-QTKD

» Chi tiết

Chương trình đào tạo sau đại học trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, định hướng ứng dụng

» Chi tiết

Các ngành đào tạo bậc đại học, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh năm 2022

Giới thiệu các ngành và chuyên ngành đào tạo đại học năm 2022

» Chi tiết

Giới thiệu chung về Khoa Kinh tê-Quản trị kinh doanh

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-BGD & ĐT – TCCB, ngày 17 tháng 01 năm 2000, khoa được thành lập trên cơ sở bộ môn “Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp” trực thuộc Ban giám hiệu Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

» Chi tiết