Theo quyết định số 3775/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo liên thông trình độ đại học.

Theo Điều 1 của quyết định này, Trường Đại học Mỏ - Địa chất được phép bổ sung thêm hai chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy và vừa làm vừa học ngành Kế toán doanh nghiệp như sau:

1.      Liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học

2.      Liên thông từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học