Theo quyết định số 3775/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo liên thông trình độ đại học.

Theo Điều 1 của quyết định này, Trường Đại học Mỏ - Địa chất được phép bổ sung thêm hai chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy và vừa làm vừa học ngành Kế toán doanh nghiệp như sau:

1.      Liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học

2.      Liên thông từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học

 

·        Tên chương trình: Liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Khối lượng kiến thức: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 77÷82 tín chỉ (TC), hai môn học bắt buộc là Giáo dục thể chất (2TC) và Giáo dục Quốc phòng an ninh (2TC) sẽ được cấp chứng chỉ riêng.

Số  lượng TC phân bổ cho các khối kiến thức được trình bày trong bảng sau:

KHỐI KIẾN THỨC

TC

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

23

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

54÷59

    2.1. Kiến thức cơ sở ngành

10

    2.2. Kiến thức chuyên ngành

34÷39

    2.3. Thực tập tốt nghiệp

3

    2.4. Khóa luận tốt nghiệp

7

Cộng

77÷82

Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp Kế toán và các ngành khác thuộc khối kinh tế.

Các ngành khác thuộc khối kinh tế (Hệ Chính quy và không chính quy) cần phải học chuyển đổi một số môn cho phù hợp với chương trình đào tạo trung cấp chuyên ngành Kế toán. Bao gồm:

+ Kế toán tài chính:             3 tín chỉ

+ Kế toán quản trị:               2 tín chỉ

+ Tài chính doanh nghiệp:   3 tín chỉ

Tổng cộng:                            8 tín chỉ

Môn thi tuyển đầu vào:

- Môn cơ bản:                    Toán học

- Môn cơ sở ngành:           Tài chính tiền tệ

- Môn chuyên ngành:         Kế toán tài chính.

·        Tên chương trình: Liên thông từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Khối lượng kiến thức: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 63÷65 tín chỉ (TC), hai môn học bắt buộc là Giáo dục thể chất (2TC) và Giáo dục Quốc phòng an ninh (2TC) sẽ được cấp chứng chỉ riêng.

Số  lượng TC phân bổ cho các khối kiến thức được trình bày trong bảng sau:

KHỐI KIẾN THỨC

TC

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

21

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

42÷44

    2.1. Kiến thức cơ sở ngành

10

    2.2. Kiến thức chuyên ngành

22÷24

    2.3. Thực tập tốt nghiệp

3

    2.4. Khóa luận tốt nghiệp

7

Cộng

63÷65

Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề Kế toán và các ngành khác thuộc khối kinh tế.

Các ngành khác thuộc khối kinh tế (Hệ Chính quy và không chính quy) cần phải học chuyển đổi một số môn cho phù hợp với chương trình đào tạo Cao đẳng chuyên ngành Kế toán. Bao gồm:

+ Kế toán tài chính:             3 tín chỉ

+ Kế toán quản trị:               2 tín chỉ

+ Tài chính doanh nghiệp:   3 tín chỉ

Tổng cộng:                            8 tín chỉ

Môn thi tuyển đầu vào:

- Môn cơ bản:                    Toán học

- Môn cơ sở ngành:           Tài chính tiền tệ

- Môn chuyên ngành:         Kế toán tài chính.