Trình độ đào tạo

Ngành/Mã ngành

Chuyên ngành

Cử nhân


Quản trị kinh doanh

(7340101)

Quản trị kinh doanh mỏ

Quản trị kinh doanh dầu khí

Quản trị kinh doanh

Quản trị thương mại điện tử

Kế toán

(7340301)

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán tài chính công

Tài chính ngân hàng

(7340201)

Tài chính doanh nghiệp

Thạc sỹ

Quản lý kinh tế

 

Tiến sỹ

Quản lý kinh tế