Hiện này, khoa Kinh tế và QTKD trường Đại học Mỏ - Địa chất đang đảm nhiệm đào tạo sau đại học ngành Quản lý kinh tế ở 2 bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ