DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA KINH TẾ - QTKD NHIỆM KỲ 2017 – 2022

(Kèm theo Quyết định số: 320/QĐ-MĐC ngày 29 tháng 3 năm 2018)

TT

Họ và tên

Đơn vị

Vai trò

1

TS. Nguyễn Duy Lạc

Trưởng khoa Kinh tế - QTKD

Ủy viên

2

TS. Bùi Thị Thu Thủy

Phó Trưởng khoa Kinh tế - QTKD

Ủy viên

3

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh

Phó Trưởng khoa Kinh tế - QTKD

Ủy viên

4

TS. Vũ Diệp Anh

Trưởng Bộ môn Kinh tế cơ sở

Ủy viên

5

ThS. Phí Mạnh Cường

Phó Trưởng bộ môn Kinh tế cơ sở

Ủy viên

6

TS. Phí Thị Kim Thư

Phó Trưởng bộ môn Kế toán doanh nghiệp

Ủy viên

7

ThS. Phạm Hồng Hạnh

Phó Trưởng bộ môn Kế toán doanh nghiệp

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

Trưởng Bộ môn QTDN Địa chất – Dầu khí

Ủy viên

9

PGS.TS. Đỗ Hữu Tùng

CBGD Bộ môn QTDN Địa chất – Dầu khí

Ủy viên

10

TS. Phan Thị Thái

CBGD Bộ môn QTDN Địa chất – Dầu khí

Ủy viên

11

TS. Lê Minh Thống

Phó Trưởng Bộ môn QTDN Địa chất – Dầu khí

Ủy viên

12

ThS. Nguyễn Thanh Thủy

Phó Trưởng Bộ môn QTDN Địa chất – Dầu khí

Ủy viên

13

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Nga

Phó Trưởng Bộ môn QTDN Mỏ

Ủy viên

14

TS. Đặng Huy Thái

CBGD Bộ môn QTDN Mỏ

Ủy viên

15

TS. Đào Anh Tuấn

Phó Trưởng Bộ môn QTDN Mỏ

Ủy viên

16

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Nam

Hội viên Hội khoa học Mỏ

Ủy viên

17

TS. Lê Ái Thụ

Tổng thư ký Hội Kinh tế - Địa chất Việt Nam

Ủy viên

18

TS. Lê Như Linh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS

Ủy viên

19

TS. Nguyễn Văn Hải

Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam

Ủy viên