Bên cạnh nhiệm vụ chính là giảng dạy, nghiên cứu khoa học là hoạt động không thể thiếu của mỗi Giảng viên đại học. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh luôn xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phải đi đôi với việc tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học góp phần tích lũy, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực và chất lượng giảng dạy, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy. Vì thế, hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa luôn diễn ra hết sức sôi động và đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của các giáo viên trong Khoa gồm: thực hiện các đề tài NCKH các cấp, viết bài báo cho các tạp chí trong nước và ở nước ngoài, tổ chức Hội nghị khoa học thường niên, viết bài tham luận tại các Hội nghị khoa học trong và ngoài trường. Các hoạt động NCKH khác như tái bản giáo trình, viết giáo trình mới cho các môn học của các chuyên ngành đào tạo của Khoa cũng luôn được chú trọng. Hướng nghiên cứu chính:

- Khai thác dữ liệu điều tra cơ bản nhằm đánh giá kinh tế mỏ, địa chất các mỏ khoáng sản phục vụ phát triển bền vững kinh tế đất nước.

- Nghiên cứu các phương pháp, các mô hình quản lý kinh tế khoa học áp dụng trong quản trị kinh doanh thuộc các lĩnh vực mỏ, địa chất, dầu khí.

- Nghiên cứu các chỉ tiêu kinh tế, các giải pháp khoa học nhằm đánh giá, nâng cao hiệu quả kinh tế các hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp công nghiệp nói chung và các doanh nghiệp mỏ, địa chất, dầu khí nói riêng.

Các đề tài NCKH: Hoạt động NCKH của Khoa Kinh tế - QKTD ngày càng được đề cao và phát triển mạnh thông qua số lượng ngày một tăng các công trình nghiên cứu khoa học. Tính đến nay, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã chủ trì 22 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp Nhà nước và rất nhiều đề tài cấp cơ sở, đề tài phục vụ sản xuất.

Hội nghị Khoa học: Hàng năm, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tham gia Hội nghị Khoa học Trường với số lượng báo cáo rất lớn ở nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau về kinh tế. Hội nghị không chỉ dành riêng cho các giáo viên trong Khoa mà còn là diễn đàn mở đối với các giáo viên tại các đơn vị khác trong và ngoài trường, các chuyên gia ở các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, các chuyên gia nước ngoài. Đây là nơi các nhà khoa học tranh luận về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kinh tế mỏ, dầu khí nói riêng như: quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, kế toán, …

Hợp tác quốc tế trong NCKH: Năng lực NCKH của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh còn thể hiện ở khả năng thực hiện rất nhiều hoạt động hợp tác NCKH với các đối tác nước ngoài. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tự hào là một khoa điển hình trong trường Đại học Mỏ - Địa chất trong việc hợp tác quốc tế trong NCKH. Một số hoạt động hợp tác quốc tế trong NCKH nổi bật như:

+ Tổ chức hội thảo về Đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đại cho giảng viên trẻ, Trường Đại học Osnabrück, CHLB Đức, Ina Von der Beck, năm 2012

+ Tổ chức hội thảo về Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản EMMA1, Đại học khoa học ứng dụng Georg Agricola Bochum, năm 2013

+ Tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn về quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, Đại học Khoa học ứng dụng Georg Agricola Bochum, Wolfgang Helmke, năm 2014

+ Tổ chức hội thảo về Quản lí chất lượng, quản lí rủi ro và phát triển bền vững, CHLB Đức, Đại học Khoa học ứng dụng Georg Agricola Bochum, Tây Ban Nha, Đại học Hueva, năm 2014

+ Tham gia hội thảo quốc tế Logistics và quản trị chuỗi cung ứng - hợp tác và tích hợp, Đại học Darmstadt, Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, năm 2014

+ Tham gia hội thảo ASEAN++ Moving forward 2014, Đại học New South Wales, David Laurence, Paul Hagen, Đại học Đại học Khoa học ứng dụng Georg Agricola Bochum, Đại học Hueva, Đại học Chulalongkorn Thái Lan, Đại học Chiang Mai Thái Lan, năm 2014

+ Tổ chức hội thảo Những thành tựu của ngành than CHLB Đức: Từ lãnh đạo đến sản xuất an toàn, Đại học Khoa học ứng dụng Georg Agricola Bochum, Jürgen Kretschmann, Công ty DMT, Kiran Kumar, năm 2015

+ Tham gia lớp đào tạo về Quản trị chất lượng trong trường đại học thời kì quốc tế hóa, Đại học Khoa học ứng dụng Georg Agricola Bochum, Marcus Plien, năm 2015.