DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ

STT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

Chỉ số xuất bản

Thời gian xuất bản

1

Korea - Vietnam Free Trade Agreement: Issues and Policy Implications

Vu Diep Anh

SOGANG IIAS RESEARCH SERIES ON INTERNATIONAL AFFAIRS

ISSN 2093-193X

2013

DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

STT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

Số

Chỉ số xuất bản

Thời gian xuất bản

1

KTTC - KTQT trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp khai thác than lộ thiên – VINACOMIN

Nguyễn Thị Bích Phượng

Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia

Số 130

1859-4999

2013

2

Bàn về việc xây dựng một số chỉ tiêu trong phân tích báo cáo tài chính hợp nhất của các tập đoàn kinh tế

Nguyễn Thị Kim Oanh, Phí Thị Kim Thư, Dương Thị Nhàn

Tạp chí Kinh tế và phát triển

Số 191

1859-0012

2013

3

Một số kinh nghiệm của nước ngoài về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Lưu Thị Thu Hà

Tạp chí Công nghiệp mỏ

Số 2

0868-7052

2013

4

Đề xuất mô hình tổ chức thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp khai thác than

Phạm Thị Hồng Hạnh

Tạp chí Tài nguyên & Môi trường

Số 14

1859-1477

2013

5

Ứng dụng kế toán quản trị chi phí trong khai thác than

Bùi Thị Thu Thủy, Phạm Thị Hồng Hạnh

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số 15

0866-7120

2013

6

Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp khai thác than Vinacomin

Nguyễn Thị Bích Phượng

Tạp chí công nghiệp mỏ số 1/2014

 

 

2014

7

Hạch toán giao dịch nội bộ bán hàng tồn kho tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt nam

Nguyễn Thị Kim Oanh

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán

Số 4

1859-1914

2014

8

Kế toán lợi ích cổ đông không kiểm soát trên báo cáo tài chính hợp nhất – bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Bá Minh

Tạp chí Nghiên cứu Kế toán Tài chính

Số 6

 

2014

9

Một số vấn đề về lý luận về an toàn TCDN

Nguyễn Tiến Hưng

Tạp chí quản lý ngân qũy quốc gia số 148

 

 

2014

10

Hoàn thiện ông tác quản lý vật tư tại công ty TNHH MTV than Thống Nhất

Hoàng Thị Thủy, Nguyễn Thị Minh Thu, Lê Thị Thu Hồng

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số 03

0866-7120

2014

11

Kết quả hoạt động cung cấp tài chính tại công ty tài chính - Vinacomin và những vấn đề đặt ra

Phí Thị Kim Thư Dương Thị Nhàn

Tạp chí Công nghiệp mỏ

Số 4

0868-7052

2014

12

Cổ phần hóa DNNN trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Lưu Thị Thu Hà

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 07

 

2014

13

Vấn đề thoái vốn của Vinacomin - Những vấn đề đặt ra

Lưu Thị Thu Hà

Tạp chí kinh tế và Dự báo

Số11

0866-7120

2014

14

Tình hình tài chính của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp

Lưu Thị Thu Hà

Tạp chí Công nghiệp mỏ

Số 4

0868-7052

2014

15

Bàn về loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào công ty con phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh theo thông tư 202

Lê Văn Liên, Nguyễn Thị Kim Oanh

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 3

1859-4093

2015

16

Bàn về phát triển bền vững về tài chính của các tập đoàn kinh tế

Phí Thị Kim Thư

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 6

1859-4093

2015

17

Giải pháp quản lý tài chính tại công ty than Thống Nhất

Nguyễn Tiến Hưng

Tạp chí kinh tế dự báo

 

 

2015

18

Tài chính và tái cơ cấu tài chính của tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

Lưu Thị Thu Hà

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số 4

0866-7120

2015

19

Vận dụng SWOT nhằm định hướng PTBV cho TĐ CN Than - KS Việt Nam

Phí Thị Kim Thư

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

 

 

2015

20

Phát triển bền vững tập đoàn kinh tế: Nội dung và các chỉ tiêu đánh giá

Phí Thị Kim Thư

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

 

 

2015

21

Bàn về kế toán lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Oanh

Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán

Số 7 (156)

1859-4093

2016

22

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn trong khai thác than Việt Nam

Lê Thị Thu Hồng, Dương Thị Nhàn, Nguyễn Thị Huyền Trang

Bản tin Khoa học Cơ khí Năng lượng mỏ

Số 4

2354-1764

2016

23

Tìm hiểu về nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Minh Thu

Tạp chí Công thương

Số 11

0866-7756

2016

24

Thực trạng hoạt động bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2011- 2015

Nguyễn Thị Minh Thu

Tạp chí Công thương

Số 12

0866-7756

2016

25

Kiểm toán nội bộ nhìn từ thực tế công ty tuyển than Hòn Gai

Nguyễn Thị Huyền Trang

Tạp chí tài chính

 

 

2016

26

Những điểm mới chủ yếu của thông tư 99/2016/TT-BTC về việc hoàn thuế GTGT

Nguyễn Thị Huyền Trang

Tạp chí tài chính

 

 

2016

27

Một số vấn đề về quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay

Dương Thị Nhàn

Tạp chí tài chính

Kỳ II

005-56

2016

28

Bàn về phát triển dịch vụ tín dụng đối với học sinh sinh viên tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận thành
– Bắc Ninh

Dương Thị Nhàn

Tạp chí công thương

 

 

2016

29

Chính sách thuế trong thương mại điện tử, kinh nghiệm từ các quốc gia và bài học đối với Việt Nam

Nguyễn Duy Lạc, Bùi Thị Thu Thủy

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

Số 480

0868-3808

2016

30

Tăng cường huy động vốn theo quy hoạch phát triển ngành than của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Lưu Thị Thu Hà

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 06

1859-4093

2016

31

Đánh giá tính bền vững tài chính tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phí Thị Kim Thư, Phí Quang Hải

Tạp chí Khoa học Thương Mại

Số 89+90

 

2016

32

Phát triển dịch vụ tín dụng đối với học sinh sinh viên tại Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Dương Thị Nhàn, Nguyễn Văn Lập

Tạp chí Công thương

Số 12

0866-7756

2016

33

Năng lực cạnh tranh và nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Một nghiên cứu tổng quan

Phạm Thu Hương

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

Số 478

0868-3808

2016

34

Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Phạm Thu Hương

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

Số 477

0868-3808

2016

35

Tác động của thuế, phí đến hoạt động khai thác khoáng sản của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Bất cập và đề xuất

Lưu Thị Thu Hà

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 5

1859-4093

2017

36

Thực trạng an toàn tài chính tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2009-2015

Nguyễn Tiến Hưng, Phạm Thị Nguyệt

Tạp chí Công thương

Số 6

0866-7756

2017

37

Giải pháp huy động vốn cho phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản

Phí Thị Kim Thư

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 1

1859-4093

2017

38

Những điểm mới chủ yếu của Thông tư số 99/2016/TT-BTC về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Nguyễn Thị Huyền Trang

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 1

1859-4093

2017

39

Cơ hội và thách thức khi triển khai ứng dụng ERP trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin giai đoạn hiện nay

Phạm Thị Hồng Hạnh

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 06

1859-4093

2017

40

Nâng cao hiệu quả quản trị chi phí tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Nguyễn Văn Bưởi, Nguyễn Tiến Hưng, Đỗ Thị Hương

Tạp chí Tài chính

Kỳ II (653)

005-56

2017