DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ

STT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

Chỉ số xuất bản

Thời gian xuất bản

1

Korea - Vietnam Free Trade Agreement: Issues and Policy Implications

Vu Diep Anh

SOGANG IIAS RESEARCH SERIES ON INTERNATIONAL AFFAIRS

ISSN 2093-193X

2013