DANH SÁCH ĐỀ TÀI PHỤC VỤ SẢN XUẤT ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

STT

Tên đề tài

Số Hợp đồng

Chủ nhiệm đề tài

Nơi kí hợp đồng

Thời gian kết thúc

Tình trạng

1

Nghiên cứu hoàn thiện công tác khoán quản yếu tố tiền lương tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm

Hợp đồng số 9409/HĐ-HLC

TS. Phan Thị Thái

Trung tâm Khoa học Công nghệ Mỏ và Môi Trường

2011

Đã hoàn thành

2

Nâng cao chất lượng công tác quản trị chi phí tại Công ty cổ phần than Hà Tu

Hợp đồng số 390/HĐKT-VHTC ngày 27 tháng 05 năm 2014

TS. Nguyễn Ngọc Khánh

Trung tâm Khoa học Công nghệ Mỏ và Môi Trường

2014

Đã hoàn thành

3

Hoàn thiện công tác khoán quản trị chi phí phân xưởng tại Công ty xây dựng mỏ hầm lò II – TKV

Hợp đồng số 785/HĐ-KHZ ngày 28 tháng 12 năm 2013

TS. Nguyễn Văn Bưởi

Trung tâm Khoa học Công nghệ Mỏ và Môi Trường

2014

Đã hoàn thành

Khoán chi phí lao động thường trực sửa chữa thường xuyên tại các công trường, phân xưởng – Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

Hợp đồng NCKH số 628/HĐ-HLC, ngày 07 tháng 7 năm 2017

TS. Nguyễn Ngọc Khánh

Trung tâm Khoa học Công nghệ Mỏ và Môi Trường

2018

Đã hoàn thành

5

Xây dựng mô hình Trung tâm điều hành sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất chế biến than Công ty cổ phần than Hà Lầm-Vinacomin

Hợp đồng số 20/2018/HĐKT-TTM ngày 29 tháng 3 năm 2018 

TS. Nguyễn Ngọc Khánh

Trung tâm Khoa học Công nghệ Mỏ và Môi Trường

2018

Đã hoàn thành

6

Hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất tại các lò chợ cơ giới hóa của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin

 

TS. Bùi Thị Thu Thủy

Trung tâm Khoa học Công nghệ Mỏ và Môi Trường

2018

Đã hoàn thành