DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

TT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

Chỉ số xuất bản

Thời gian xuất bản

1

Some issues in the management of Vietnam national coal - Mineral in dustries holding corporation (VINACOMIN) restructuring process

Nguyen Duy Lac

Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA 2013

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2013

2

Discussion on appropriate financial structures of companies in Vietnam national coal Mineral industries holding corporation limited

Luu Thi Thu Ha, Duong Thi Nhan

Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA 2013

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2013

3

Some measures to strengthen financial management of VINACOMIN - Thong Nhat coal company limited

Nguyen Tien Hung, Pham Thi Nguyet, Nguyen Van Tan

Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2013

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2013

4

Some issues in development of the internal control system in coal mining companies - VINACOMIN

Nguyen Thi Bich Phuong, Vu Ngoc Thinh

Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2013

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2013

5

The state-of-the art of fixed asset accounting in coal mining companies of the Vietnam national coal - Mineral industries group

Nguyen Tien Hung, Pham Thi Nguyet

Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2013

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2013

6

Du pont equation and the trade-off between profitability and risk, the case at Vinacomin - Coc Sau coal joint stock company

Phi Thi Kim Thu, Nguyen Anh Chung

Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2013

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2013

7

The status quo and causes of miners’ leaving work and solutions to Vinacomin

Bui Thi Thu Thuy, Nguyen Van Hung

Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2013

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2013

8

Certain issues related to Vietnam’s coal export

Pham Thu Huong, Vu Diep Anh

Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2013

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2013

9

Tái cơ cấu ngành than theo hướng nâng cao hiệu quả

Pham Thu Huong

Hội theo quốc tế ICAMT

 

2014

10

Cơ hội và thách thức khi ứng dụng ERP trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin trong giai đoạn hiện nay

Pham Thi Hong Hanh, Phan Minh Quang

Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2015

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2015

11

Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Việt Nam

Pham Thu Huong

Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2015

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2015

12

Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Than Tây nam đá mài – Vinamcomin

Pham Minh Hai, Do Thi Huong

Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2015

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2015

13

Bền vững tài chính và nghiên cứu cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phi Thi Kim Thu, Phi Quang Hai

Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2015

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2015

14

Hoàn thiện giao khoán chi phí sửa chữa lớn cho các doanh nghiệp khai thác than Việt Nam

Bui Thi Thu Thuy, Nguyen Van Hung

Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2015

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2015

15

Một số vấn đề về khoán chi quản trị chi phí ở các doanh nghiệp khai thác than lộ thiên vùng Cẩm Phả

Nguyen Duy Lac, Nguyen Thuc Anh

Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2015

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2015

16

Tăng cường công tác khoán và quản trị chi phí trong Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Nguyen Van Buoi, Nguyen Tien Hung

Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2015

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2015

17

Thực trạng quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần than Cao Sơn

Nguyen Thi Bich Phuong

Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2015

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2015

18

Xăng nhiên liệu sinh học E5 và bài toán phát triển thị trường

Vu Thi Hien, Nguyen Thanh Thao, Pham Thu Trang

Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2015

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2015

19

Giải pháp tái cơ cấu đầu tư, sử dụng vốn của tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Luu Thi Thu Ha

Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Economic     Management in Mineral Activities - EMMA  2015

ISBN – 978-604- 86-0277-2

2015

20

Solutions to improve financial situation and business efficiency of   Vietnam   National   Coal   -   Mineral   Industries   Holding Corporation Limited (Vinacomin)

Luu Thi Thu Ha, Le Thi Thu Hong

ESASGD-EMMA

ISBN – 978-604-76-1171-3

2016

21

Research on application of Miller – Orr model to manage cash capital in Nui Beo Coal Joint Stock Company

Nguyen Thi Kim Oanh, Vu Ngoc Thinh

ESASGD-EMMA

ISBN – 978-604-76-1171-3

2016

22

Several determinants of stock price of a mining enterprise under Vinacomin, a case study of Vang Danh Joint Stock Company

Nguyen Thuc Anh

ESASGD-EMMA

ISBN – 978-604-76-1171-3

2016

23

Some    issues    about    social    responsibility    of    coal    mining enterprises in Vietnam

Pham Minh Hai, Duong Thi Nhan

ESASGD-EMMA

ISBN – 978-604-76-1171-3

2016