DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC

TT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

Thời gian xuất bản

1

Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Phạm Thu Hương

Hội nghị khoa học 21

2014

2

Một số vấn đề lý luận và những nhân tố ảnh hưởng tới an toàn tài chính trong doanh nghiệp

Nguyễn Tiến Hưng, Phạm Thị Nguyệt

Hội nghị khoa học 21

2014

3

Kế toán quản trị chi phí và các nội dung vận dụng trong quản lý chi phí tại Công ty cổ phần than Cao Sơn

Nguyễn Thị Bích Phượng

Hội nghị khoa học 21

2014

4

Một số vấn đề về sử dụng công cụ lãi suất của Ngân hàng trung ương trong điều tiết kinh tế vĩ mô

Nguyễn Duy Lạc

Hội nghị khoa học 21

2014

5

Một số vấn đề về tiết kiệm năng lượng tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Lê Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Huyền Trang

Hội nghị khoa học 21

2014

6

Áp dụng mô hình kiểm toán nội bộ cho Công ty tài chính Xi măng CFC

Nguyễn Thị Minh Thu, Hoàng Thị Thủy

Hội nghị khoa học 21

2014

7

Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai

Phạm Minh Hải, Đỗ Thị Hương, Hoàng Ánh Ngọc

Hội nghị khoa học 21

2014

8

Cần hoàn thiện, đổi mới chính sách để thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển bền vững ngành khai khoảng

Lưu Thị Thu Hà, Đồng Thị Bích

Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24

2014

9

Công tác quản trị tổn thất than của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Đồng Thị Bích, Phan Thị Thùy Linh

Hội nghị khoa học Trường lần thứ 21

2014

10

Đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển ngành than

Đồng Thị Bích, Lưu Thị Thu Hà

Hội thảo Khoa học - Hội KHCN Mỏ Việt Nam

2015

11

Những bất cập của Luật thuế tài nguyên đối với lĩnh vực khoáng sản và kiến nghị sửa đổi.

Đồng Thị Bích, Lưu Thị Thu Hà, Nguyễn Cảnh Nam

Tuyển tập Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 25

2016

12

Cơ hội và thách thức khi triển khai ứng dụng ERP trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin giai đoạn hiện nay

Phạm Thị Hồng Hạnh

Tuyển tập Hội nghị Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 25

2016