SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ DANH MỤC HỌC LIỆU CỦA BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỊA CHẤT - DẦU KHÍ

STT

Tên học phần

Tài liệu học tập

 

Định mức kinh tế kỹ thuật

[1] Định mức kinh tế kỹ thuật, TS. Phan Thị Thái, Ths. Nguyễn Thanh Thủy, Trường đại học Mỏ - Địa chất

[2] Lập định mức xây dựng, TS. Nguyễn Bá Vỵ, PGS.TS Bùi Văn Yêm, NXB Xây Dựng (2009)

[3] Định mức lao động, PGS. TS. Ngô Thế Bính, Trường đại học Mỏ - Địa chất (1999).

[4]  Định mức kinh tế - kỹ thuật- cơ sở của quản trị kinh doanh,GS.TS.Đặng Đình Đào, PGS.TS. Phan Tố Uyên và nnk, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

 

Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp dầu khí

 

[1] Định mức kinh tế kỹ thuật, TS. Phan Thị Thái, Ths. Nguyễn Thanh Thủy, Trường đại học Mỏ - Địa chất

[2] Lập định mức xây dựng, TS. Nguyễn Bá Vỵ, PGS.TS Bùi Văn Yêm, NXB Xây Dựng (2009)

[3] Định mức lao động, PGS. TS. Ngô Thế Bính, Trường đại học Mỏ - Địa chất (1999).

[4]  Định mức kinh tế - kỹ thuật- cơ sở của quản trị kinh doanh,GS.TS.Đặng Đình Đào, PGS.TS. Phan Tố Uyên và nnk, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

 

 

Kinh tế công nghiệp

[1] Giáo trình Kinh tế công nghiệp. Trường Đại học Mỏ - Địa chất

[2] Giáo trình Kinh tế công nghiệp mỏ. Trường Đại học Mỏ - Địa chất

[3] Giáo trình Kinh tế và Quản lý công nghiệp. GS.TS. Nguyễn Đình Phan, GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

[4] Kinh tế dầu khí, Đỗ Hữu Tùng, NXB Giao thông Vận tải  2001

[5]. Kinh tế các ngành thương mại dịch vụ, Đặng Đình Đào, NXB Giáo dục, 1997

 

Kinh tế dầu khí 

[1]. Giáo trình chính: Kinh tế dầu khí, Đỗ Hữu Tùng, NXB Giao thông Vạn tải, 2001.

[2]. Giáo trình chính: Kinh tế công nghiệp mỏ, Ngô Thế Bính, Trường ĐH Mỏ-Địa chất Hà Nội, 2003

[3]. Sách tham khảo: Kinh tế công nghiệp mỏ,  C. ASTAXOV, Nhà xuất bản Lòng đất Mátxcơva, 1982..

[4]. Sách tham khảo: Kinh tế và quản lý công nghiêp, Nguyễn Đình Phan, NXB Giáo dục, 2005

[5]. Sách tham khảo: Kinh tế các nguồn lực tài chính, Doãn Văn Kính, NXB Tài chính, 1996.

 

Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp

[1] Nguyễn Đức Thành – Phân tích hoạt động SXKD trong doanh nghiệp dầu khí; ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2001.

[2] Đặng Huy Thái – Phân tích hoạt động SXKD trong doanh nghiệp Mỏ; ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2001

3] Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh – Phân tích hoạt động kinh doanh; NXB Thống Kê, Hà Nội, 2004

[4] Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội – Phân tích kinh tế doanh nghiệp; NXB Đại học KTQD, Hà Nội, 2010.

 

Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh trong

Doanh nghiệp dầu khí

 

[1] Nguyễn Đức Thành – Phân tích hoạt động SXKD trong doanh nghiệp dầu khí; ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2001

[2] Đặng Huy Thái – Phân tích hoạt động SXKD trong doanh nghiệp Mỏ; ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2001.

[3] Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh – Phân tích hoạt động kinh doanh; NXB Thống Kê, Hà Nội, 2004

[4] Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội – Phân tích kinh tế doanh nghiệp; NXB Đại học KTQD, Hà Nội, 2010

 

Quản trị chiến lược

[1]  Nguyễn Thị Kim Ngân, Giáo trình Quản trị chiến lược, 2018

[2] GS.TS. Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, 2011

[3] TS. Nguyễn Đức Thành; Giáo trình  Hoạch định chiến lược phát triển và kế hoạch hóa DN Dầu khí; Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2002

[4] Phạm Lan Anh, Quản lý chiến lược, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, năm 2004.

[5] TS. Bùi Văn Danh; Nguyễn Văn Dung; Lê Quang Khôi. Quản trị chiến lược bài tập và nghiên cứu tình huống, nhà xuất bản Phương Đông, năm 2011

 

Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Dầu khí

[1]  Giáo trình chính: Hoạch định chiến lược phát triển và kế hoạch hoá doanh nghiệp dầu khí, PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, nhà  xuất bản giao thông vận tải, năm2002

Tài liệu tham khảo

[2] Giáo trình Quản trị chiến lược, TS Nguyễn Thị Kim Ngân, năm 2018

[3] PGS.TS. Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, 2011

[4] TS. Bùi Văn Danh;Nguyễn Văn Dung; Lê Quang Khôi. Quản trị chiến lược bài tập và nghiên cứu tình huống, nhà xuất bản Phương Đông, năm 2011

 

Quản trị nhân lực

[1] Giáo trình Quản trị nhân lực, TS.Phan Thị Thái, Th.S. Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Mỏ- Địa chất (2013)

[2]  Giáo trình Quản trị nhân lực, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân, Th.S. Nguyễn Văn Điềm, NXB Đại học Kinh tế quốc dân (2007)

[3] Quản trị nguồn nhân lực, TS. Trần Kim Dung, NXB Thống kê (2005)

[4] Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lưc, PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân (2009)

 

Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp dầu khí

[1] Giáo trình Quản trị nhân lực, TS.Phan Thị Thái, Th.S. Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Mỏ- Địa chất (2013)

[2]  Giáo trình Quản trị nhân lực, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân, Th.S. Nguyễn Văn Điềm, NXB Đại học Kinh tế quốc dân (2007)

[3] Quản trị nguồn nhân lực, TS. Trần Kim Dung, NXB Thống kê (2005)

[4] Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lưc, PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân (2009)

 

Quản trị sản xuất

[1] Giáo trình quản trị sản xuất, tác nghiệp – Trương đoàn thể và nhiều người khác – Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

[2] Bài tập Quản trị sản xuất và tác nghiệp – Ths.Trần Văn Hùng – Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội.

[3] Tổ chức sản xuất và tổ chức lao động – TS. Nguyễn Đức Thành – Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 2000.

[4] Quản trị sản xuất & Dịch vụ– GS.TS. Đồng Thị Thanh Phương - NXB Thống kê, Hà Nội 2005

 

Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp dầu khí

[1] Tổ chức sản xuất và tổ chức lao động – Nguyễn Đức Thành, ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2000.

[2] Quản trị doanh nghiệp dầu khí – Nguyễn Đức Thành, ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2004.

[3] Giáo trình quản trị sản xuất, tác nghiệp – Trương Đoàn Thể và nhiều người khác – Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Lao động Xã Hội, Hà Nội, 2004.

[4]Quản trị dự án đầu  tư, TS. Phan Thị Thái,Trường đại học Mỏ - Địa chất (2008).

[5] Bài tập Quản trị sản xuất và tác nghiệp – Ths.Trần Văn Hùng – Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội.

 

Quản trị marketing

[1]. Bài giảng Quản trị Marketing.ths. Nguyễn Thanh Thủy, Th.S. Trần Văn Hiệp. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 [2]. Philip Kotler, Marketing Management (Bản dịch tiếng Việt), PGS. Vũ Trọng Hùng, NXB Thống kê, 2003

[3]. PGS.TS. Trương Đình Chiến, Quản trị marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013

[4].Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lân. Quản trị marketing, NXB Giáo dục, 2005

[5].ths. Ngô Minh Cách, TS. Đào Thị Minh Thanh, Quản trị marketing, NXB Tài chính, 2009

[6]. Dương Hữu Hạnh, Quản trị marketing trong thị trường toàn cầu, NXB Lao động-Xã hội, 2007

 

Marketing căn bản

[1] Bài giảng Marketing căn bản do nhóm giáo viên phụ trách biên soạn, cung cấp

[2]  Trần Minh Đạo, Giáo trình Marketing căn bản, NXB đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 2013

[3] Philip Kotler – Marketing căn bản– NXB Lao động- Xã hội – Tài liệu dịch

 

Kinh tế môi trường

[1] PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, ths Nguyễn Thị Kim Ngân (2010); Kinh tế môi trường, Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

[2] PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh và nnk (2003), Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê, Hà Nội;

[3] Lê Huy Bá- Võ Đình Long (2001), Giáo trình Kinh tế môi trường học, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

[4] GS. Lê Thạc Cán, GV Nguyễn Duy Hồng; PTS Hoàng Xuân Cơ ( 1996); Giáo trình Kinh tế môi trường, Viện Đại học Mở Hà Nội, Xí nghiệp in Bắc Thái.

 

Quản trị dự án đầu tư

 

[1]Quản trị dự án đầu  tư, TS. Phan Thị Thái, Trường đại học Mỏ - Địa chất (2017)

[2] Lập và quản lý dự án đầu tư,Nguyễn Thị Bạch Nguyệt, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, (2000),

[3] Lập và thẩm định  dự án đầu tư, Nguyễn Quốc Ấn và nnk, nhà xuất bản thống kê (2006),

[4] Quản trị dự án đầu tư, Bùi Xuân Phong, Học viện Bưu chính viễn thông,  (2006)

 

Quản trị thương mại

[1] Bài giảng Quản trị thương mại – PGS.TS Đỗ Hữu Tùng – Đại học Mỏ Địa chất

[2] Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mạiHoàng Minh Đương Nguyễn Thừa Lộc – Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.

[3] Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương /  Vũ Hữu Tửu; Đại học Mỏ - Địa Chất,  1992.

[4] Những bài học về doanh thương quốc tế /  Donald.A.Ball,Wendell. Mc Colloch; Nguyễn Quang Thái biên dịch; NXB Thống kê, 2002.

[5] Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử :  Tủ sách phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông-ICT /  Trần Minh Tiến, Nguyễn Thành Phúc chủ biên; Bùi Thu Hà dịch; Đại học Mỏ - Địa Chất, 2006.

 

Kinh tế nguyên liệu khoáng và đánh giá kinh tế khoáng sản

 

[1]. Bài giảng: Kinh tế nguyên liệu khoáng và Đánh giá kinh tế  khoáng sản quặng, Đỗ Hữu Tùng, Trường ĐH Mỏ- Địa chất,  2014

[2]. Giáo trình chính: Đánh giá kinh tế khoáng sản, Đỗ Hữu Tùng, Trường ĐH Mỏ- Địa chất, NXB Giao thông Vận tải, 2004

[3]. Sách tham khảo:  Đánh giá kinh tế tài nguyên khoáng sản, K RUSANOP (tiếng Nga), Nhà xuất bản Lòng đất Mátxcơva, 1987.

[4]. Đánh giá kinh tế tài nguyên khoáng sản, K RUSANOP (tiếng Nga), Nhà xuất bản Lòng đất Mátxcơva, 1987.

[5]. Đánh giá địa chất công nghiệp khoáng sàng than, V.V.Kiriukov và những người khác, Nhà xuất bản Lêningrat, 1987.

 

Kinh tế phát triển

 

[1] Giáo trìnhkinh tế phát triển, Nguyễn Đức Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

[2] Giáo trình Kinh tế phát triển, Nguyễn Đình Hợi, NXB Tài chính, 2008

[3]Giáo trinh Kinh tế phát triển, Vũ Thị Ngọc Phùng, NXB Lao động – Xã hội, 2005

 

Một số vấn đề cơ bản về quản lý Nhà nước trong hoạt động dầu khí

[1] Bài giảng: Một số vấn đề cơ bản của quản lý Nhà nước trong hoạt động dầu khí, TS.Phan Thị Thái, T.S. Lê Minh Thống, Th.S. Nguyễn Thanh Thủy (2015)

[2] Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật đấu thầu

[3] Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2008) Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật dầu khí

[4] Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (2005), Hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí ở Việt Nam

[5] Daniel Johnston (1994), International petroleum fiscal systems and production sharing contracts, pennwell, USA

[6] Daniel Johnston (2003), International exploration economics, risk, and contract analysis, pennwell, USA

[7] GS.TS Đỗ Quang Toàn, PGS.TS. Mai Văn Bưu. Giáo trình Quản lý Nhà nước về kinh tế, NXB Lao động-xã hội (2005).

 

Quản trị thương hiệu

 

[1] Bài giảng Quản trị thương hiệu do giáo viên cung cấp

[2] An Thị Thanh Nhàn, Lục Thị Hường, Quản trị xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển thương hiệu, NXB Lao động xã hội, 2010

[3] Nguyễn Quốc Thịnh – Nhuyễn Thành Trung, Thương hiệu với nhà quản lý,  NXB Lao động- Xã hội, 2009

[4] Kevin L.Keller, Strategic Brand Management, NXB Peason

 

Văn hóa doanh nghiệp 

[1] PGS.TS. Dương Thị Liễu- Giáo trình Văn hóa kinh doanh của trường Kinh tế quốc dân, nhà xuất bản Kinh tế quốc dân , năm 2011

[2] PGS. TS. Nguyễn Mạnh Quân - Giáo trình  Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty;nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc dân, năm 2012

 [3] TS. Đỗ Thị Phi Hoài - Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp, nhà xuất bản Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Hà, năm 2011

 [4] GS.TS Trần Văn Bính và nnk - Giáo trình Lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản chính trị- hành chính, năm 2013.