Ngày 23/08/2019 tại văn phòng Bộ môn QTDN Địa chất – Dầu khí TS. Lê Minh Thống và nhóm đề tài đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở với tên đề tài “Đánh giá vai trò của khí tự nhiên trong quá trình chuyển dịch năng lượng ở khu vực Châu Á đến năm 2050”. Nhóm đề tài bao gồm: TS. Lê Minh Thống – Chủ nhiệm đề tài; các thành viên tham gia đề tài gồm có: ThS. Nguyễn Thanh Thủy, ThS Phạm Ngọc Tuấn, ThS. Nguyễn Lan Hoàng Thảo, ThS. Nguyễn Thu Hà. Tham gia vào hội đồng đánh giá đề tài có PGS.TS. Đỗ Hữu Tùng – Chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Đức Thành – Phản biện và 3 ủy viên hội đồng bao gồm: TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, TS. Đào Anh Tuấn, TS. Đồng Thị Bích. Ngoài ra còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Hải  - Nhân viên hành chính thuộc phòng Khoa học – Công nghệ của nhà trường và đông đảo các nhà khoa học là giảng viên thuộc các bộ môn trong Khoa Kinh tế - QTKD. Đề tài của TS. Lê Minh Thống được đánh giá là có tính thời sự và có chất lương chuyên môn tốt. Dưới đây là những hình ảnh của buổi bảo vệ.

PGS.TS. Đỗ Hữu Tùng – Chủ tịch hội đồng đọc quyết định thành lập hội đồng bảo vệ đề tài nghiên cứu cấp cơ sở

 

TS. Lê Minh Thống – Chủ nhiệm đề tài trình bày đề tài

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành đọc nhận xét phản biện và đặt câu hỏi đối với nhóm

 đề tài

 

GVC.TS. Đặng Huy Thái đặt câu hỏi với nhóm đề tài

 

GVC.TS. Đồng Thị Bích đặt câu hỏi cho với chủ nhiệm đề tài