Căn cứ vào số lượng tuyển sinh nhóm ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán K62 là 453 sinh viên, Khoa Kinh tế - QTKD thông báo số lượng sinh viên phân bổ vào các ngành trong nhóm ngành như sau: Ngành QTKD: 150 chỉ tiêu, Ngành kế toán: 303 chỉ tiêu.

Nguyên tắc lựa chọn các chuyên ngành trong Khoa: Mỗi sinh viên được đăng ký chuyên ngành tương ứng với 3 nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đảm bảo nguyên tắc:

+ Nếu sinh viên chọn ngành Quản trị kinh doanh thì cả 3 nguyện vọng chuyên ngành đều phải lựa chọn trong ngành Quản trị kinh doanh (bao gồm QTKD mỏ, QTKD dầu khí, QTKD);

Ví dụ: Nguyện vọng 1: Quản trị kinh doanh; Nguyện vọng 2: Quản trị kinh doanh mỏ; Nguyện vọng 3: Quản trị kinh doanh dầu khí.

+ Nếu sinh viên chọn ngành Kế toán thì cả 3 nguyện vọng chuyên ngành đều phải lưa chọn trong ngành Kế toán (bao gồm: Kế toán doanh và Kế toán tài chính công). Lưu ý: Do Nhà trường yêu cầu lựa chọn 3 nguyện vọng theo 3 chuyên ngành khác nhau, tuy nhiên đối với ngành Kế toán chỉ bao gồm 2 chuyên ngành nên khi lựa chọn nguyện vọng chuyên ngành 3 sinh viên chọn giống chuyên ngành nguyện vọng 2;

Ví dụ: Nguyện vọng 1: Kế toán; Nguyện vọng 2: Kế toán tài chính công; Nguyện vọng 3: Kế toán tài chính công.

+ Dựa vào nguyện vọng sinh viên đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên trong trường hợp vượt quá chỉ tiêu phân bổ của các Ngành, Khoa sẽ tiến hành cân đối số lượng sinh viên các lớp chuyên ngành cho phù hợp với điều kiện thực tế.

+ Đối với các sinh viên không đăng ký chuyên ngành hoặc để cả 3 nguyện vọng trùng nhau, Khoa sẽ tự động sắp xếp vào các chuyên ngành trong Khoa.

Trân trọng thông báo!