Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ phụ năm học 2018-2019

Căn cứ kết quả đăng ký dự kiến của sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học đã xếp thời khóa biểu và đăng ký cho sinh viên. Đề nghị sinh viên:

- Đăng nhập và kiểm tra lại các học phần/ thời khóa biểu.

- Thời gian: từ ngày 25/5/2019 đến ngày 29/5/2019

Chi tiết thông báo